Metoda przypadków

Istota tej metody polega na analizie i dyskusji nad zdarzeniem zaprezentowanym przez nauczyciela na piśmie, taśmie magnetofonowej czy magnetowidowej i znalezienie odpowiedzi na pytania typu :

Nie podajemy nowego materiału, lecz przedstawiamy sytuację problemową w taki sposób, aby uczniowie musieli wykorzystać wiedzę i doświadczenie w nowych warunkach lub przy podejmowaniu trafnych decyzji.
O sukcesie tej metody, oprócz dobrego opisu przypadku, decydować będzie dokładne zapoznanie uczniów z elementami pracy, jak i czuwanie nad sprawnym przebiegiem dyskusji.

Przebieg zajęć.

  1. Poznanie opisu przypadku.
  2. Zadawanie pytań dotyczących przypadku.
  3. Analiza opisu zdarzenia (zastosowanie piramidy priorytetów).
  4. Znalezienie optymalnych sposobów rozwiązania problemu (istota polega na zgłaszaniu przez uczniów propozycji rozwiązań problemu wraz z ich uzasadnieniem, na podstawie wcześniej zebranych informacji analizuje się różne rozwiązania problemu i wybiera najlepsze-w tej części zajęć dochodzi do myślenia problemowego i ścierania się poglądów).
  5. Ocena przebiegu zajęć.
Metoda zdarzeń daje możliwość rozwoju następujących umiejętności: